top of page

Privacybeleid

Algemene informatie

De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang. Wij willen u zoveel mogelijk informeren, uw rechten respecteren en u laten controleren wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt, in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid (hierna het "privacybeleid" of het "beleid") is daarom bedoeld om alle betrokken natuurlijke personen, hierna "u" of "uw/uw" genoemd, te informeren over hoe we dergelijke persoonlijke gegevens en hoe de betrokken natuurlijke persoon dat gebruik kan controleren.

Dit beleid is van toepassing op gegevens die worden verzameld en verwerkt door het gebruik van de applicatie [FEELIN].

U vindt er informatie over de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze bewaren, uw privacyrechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

Houd er rekening mee dat het gebruik van bepaalde aangeboden functies ook onderhevig kan zijn aan aanvullende voorwaarden voor gerelateerde diensten. Raadpleeg deze voorwaarden voor eventuele vragen over deze diensten.

Door onze App te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

1.    Definities van de termen

Voor de doeleinden van dit privacybeleid hebben de volgende woorden of groepen woorden de betekenis die in deze sectie is gedefinieerd. De definitie van een woord in het enkelvoud is geldig wanneer het woord in het meervoud wordt gebruikt in dit privacybeleid en vice versa. Wanneer de gedefinieerde woorden of woordgroepen worden gebruikt in dit Cookiegebruiksbeleid, wordt de eerste letter van het woord (of elk woord) met een hoofdletter geschreven. Wanneer hetzelfde woord wordt gebruikt in het Cookiegebruiksbeleid zonder hoofdletters, heeft het niet de betekenis die in dit artikel wordt gegeven, maar die van de gemeenschappelijke taal.

Persoonlijke gegevens:       _cc781905-5cde-31945_ccf781905bad_bb3b1905-bad 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5ccf319405- 5 _de -136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-3194-badge -3194-bb3b-136bad5cf58d_ betekent alle informatie met betrekking tot een "geïdentificeerde" of "identificeerbare" natuurlijke persoon; een "identificeerbare" natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, leeftijd, geslacht, identificatienummer, locatiegegevens, een online login, of naar een of meer elementen specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit;

 

App :      _cc781905-5cde-3194-bb3b-05bad5de _cc781905-5cde-3194-bb3b-05bad5de- -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5894-5 _cc311905 136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-5813694-de-bbcde-513654 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _decc31941905-      verwijst naar de mobiele applicatie [FEELIN];

FEELIN's systeem:       _cc781905-53bcde-3194-bad 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5ccf319405- 5 _de -136bad5cf58d_      verwijst gezamenlijk naar de oplossingen, diensten en producten die via de App aan de Gebruiker worden aangeboden;

Gebruiker:       _cc781905-5ccde-3194-bb3b-05bad5de _cc781905-5ccde-3194-bb3b-05bad5de _ -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5894-5 _cc311905 136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-5813694-de-bbcde-513654 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _decc31941905-     verwijst naar elke persoon die het FEELIN-systeem gebruikt voor welk doel dan ook;

Formulier:       _cc781905-5cde-3194-bb3b-05bad5de _cc781905-5cde-3194-bb3b-05bad5de- -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5894-5 _cc311905 136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-5813694-de-bbcde-513654 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _decc31941905-    de term “Formulier” verwijst naar het in te vullen contactformulier online door de Gebruiker als hij/zij rechtstreeks contact wil opnemen met FEELIN via de pp, het contactformulier dat de Gebruiker online moet invullen als hij/zij een offerte voor producten wenst te verkrijgen en opnieuw gecontacteerd wil worden, evenals het registratieformulier om worden ingevuld bij het aanmaken van een Gebruikersaccount op de of App;

2.    Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als gevolg van het gebruik van het FEELIN-systeem.

"Niet-persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie waarmee een natuurlijke persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Het gebruik van het FEELIN-systeem en van de persoonlijke gegevens die u akkoord gaat te verstrekken op dit FEELIN-systeem zijn onderworpen aan de bepalingen van dit beleid.

3.    Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is FEELIN NV, met maatschappelijke zetel te [197 Tervuerenlaan], [1150 Brussel], ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer [0741.810.963] (hierna “FEELIN”, “wij” of "onze").

4.    Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken, dat wil zeggen wanneer wij de middelen en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens bepalen.

5.    Wat betekent "verwerking van persoonsgegevens"?

Met “verwerking van persoonsgegevens” bedoelen we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren.

Het begrip “verwerken” is ruim en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of elke andere vorm van beschikbaar stellen, matchen, combineren, archiveren, wissen of permanente vernietiging van dergelijke gegevens.

6.    Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Wij verwerken Persoonsgegevens die u vrijwillig en onvrijwillig aan ons verstrekt.

FEELIN voert onderzoeks- en ontwikkelingswerk uit op het gebied van een technologie waarvan het hoofddoel is het vastleggen en analyseren van de gedragsreacties van de gebruiker (kijkpositie, glimlach, enz.) bij het bekijken van vooraf gedefinieerde video-inhoud, met behulp van de camera aan de voorkant van de telefoon.

Dit kan op verschillende manieren, onder meer wanneer:

 • u gebruikt en downloadt de App;

 • u gebruikt het FEELIN-systeem, inclusief het scannen, analyseren, opnemen en opslaan van het beeld en geluid dat is opgenomen met behulp van de App;

 • u vult een formulier in;

 • u zich abonneert op onze nieuwsbrief;

 • u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door FEELIN, zowel online als offline,

 • u deelneemt aan enquêtes en opiniepeilingen,

 • u contact opneemt met een vertegenwoordiger of agent van FEELIN (telefoon, e-mail, enz.),

 • Gezichtsanalyse

 

Zoals afgestompt beschreven in onze algemene voorwaarden, vraagt het systeem van FEELIN bij het gebruik van de App en het bekijken van video's om toegang tot de camera en microfoon van uw apparaat om uw gezichtsgedrag en pupilreacties op te nemen en te analyseren.

Het beeld en geluid worden alleen opgenomen tijdens de timing van de video's en de kalibratiefase, om te worden geanalyseerd en gerapporteerd aan onze klant, dwz het bedrijf dat het recht heeft op de video-inhoud.

 • Demografische gegevens

 

Onze analyse van uw reactie en gedrag wanneer u een video-inhoud bekijkt, wordt anoniem gerapporteerd aan onze klant.

Om de meest nauwkeurige rapportage en analyse mogelijk te maken, kunnen we de volgende informatie en gegevens verwerken:

 • opleiding

 • werkgelegenheid

 • burgerlijke staat

 • Postcode

 • inkomen

 • aantal kinderen + leeftijd

 • gebied van intresse

 

Deze informatie en gegevens worden alleen verzameld als u ze verstrekt.

 • Navigatie en technische gegevens.

 

Wanneer u de App gebruikt, verwerken wij de relevante gegevens van uw mobiele apparaat (mobiele telefoon, tablet, etc.): de naam, model- en modelnummer, besturingssysteem (OS) en kernelversie, UDID (alleen van toepassing op iOS-apparaten) , het telecommunicatienetwerk waarmee uw apparaat is verbonden, de tijdzone; de taal die in het OS is geregistreerd: NL/FR/EN, het IP-adres, de IMEI-code (International Mobile Station Equipment Identity), het telefoonnummer, het serienummer van uw kaart, de ID of de token (dus de unieke identifier van de App geïnstalleerd) de tijd en datum waarop de App op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd, de status van de App (actief of niet), het tijdstip van het laatste contact tussen de App en onze gerelateerde systemen.

 

 • Administratieve gegevens:

 

Dit omvat gegevens die u als Gebruiker identificeren (bijvoorbeeld uw identiteit, geslacht, leeftijd, gebruikersnaam), die nodig zijn om contact met u op te nemen (bijvoorbeeld uw adres, locatie, e-mailadres en telefoonnummer), en eventuele andere voorkeuren die u aan ons verstrekt via de App of rechtstreeks aan onze klantenservice te verwerken (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur).

 

 • Gegevens gecommuniceerd door middel van Form

 

We verwerken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door middel van formulieren die beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers op de app of via e-mail om contact op te nemen met onze teams (identiteit, telefoonnummer, gebruikersnaam, e-mail, enz.).

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

De informatie die u ons via dit kanaal geeft, wordt gecommuniceerd aan onze medewerkers in overeenstemming met het doel van uw verzoek. De informatie wordt vervolgens opgeslagen en verwerkt indien en voor zover nodig om op uw verzoek te reageren.

 • Gevoelige data

 

Vanwege het doel van onze producten en diensten verwerken wij Persoonsgegevens die door de Europese Verordening als gevoelig worden aangemerkt. In dit geval kunnen we door middel van profilering en het scannen van uw gezicht biometrische gegevens verwerken, evenals gegevens met betrekking tot uw ras en/of etnische afkomst.

Deze gegevens worden uiteraard verwerkt met uw toestemming, die u ons geeft wanneer u gebruik maakt van de FEELIN's Diensten.

7.    Voor welk doel gebruiken we deze persoonlijke gegevens?

7.1. Proportionele verwerking

Wij verwerken Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In dit kader verwerken wij alleen die gegevens die essentieel zijn om het gewenste doel te bereiken.

Zo gebruiken we Persoonsgegevens indien nodig:

 • om onze diensten uit te voeren;

 • om de reactie en perceptie van de gebruiker op de waargenomen strijd te onderzoeken;

 • om onze klanten rapporten te verstrekken over de perceptie van de inhoud van hun video's;

 • zodat u de App op al uw apparaten kunt downloaden, installeren en gebruiken;

 • om de noodzakelijke en beschikbare updates toe te passen;

 • met het oog op het rechtstreeks door de Gebruiker aangevraagde contact;

 • om te voldoen aan een rechtstreeks door de Gebruiker gevraagd verzoek om een offerte voor onze producten en diensten;

 • om statistieken op te stellen en analyses uit te voeren, om de kwaliteit van onze App en van onze diensten te verbeteren;

 • om u aanbiedingen en informatie te verstrekken over andere producten en diensten van FEELIN;

 • om u onze diensten te kunnen verlenen en met u te kunnen communiceren (bijvoorbeeld om u te laten weten dat er phishingmails in omloop zijn);

 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

 • om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen, in welk geval wij er altijd voor zorgen dat er een evenwicht wordt bewaard tussen deze belangen en respect voor uw privacy.

Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van deze doeleinden, vragen wij altijd uw toestemming om dergelijke Gegevens te verwerken.

7.2. Onze verwerkingsactiviteiten

We verzamelen persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om uw reactie en perceptie van video-inhoud te analyseren

 

We analyseren het beeld en geluid dat door uw apparaat is opgenomen.

De toegang tot uw apparaatsysteem wordt alleen verleend tijdens het bekijken van de video. De verbinding met het systeem van uw apparaat wordt automatisch verbroken aan het einde van het bekijken van de video-inhoud.

WIJ NEMEN GEEN ENKEL BEELD EN GEEN GELUID OP WANNEER U GEEN VIDEO-INHOUD NEEMT.

Doel van de verwerking: Ons gerechtvaardigd en evenredig belang

 • Om rapporten aan onze klanten te verstrekken:

 

Wij hebben uw reactie geanalyseerd en een rapport aan onze opdrachtgever gemaakt. Onze klanten krijgen alleen statistische gegevens. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN NIET DOORGESLOTEN AAN ONZE KLANT.

Doel van de verwerking: Ons gerechtvaardigd en evenredig belang

 • Om uw verzoek om informatie over het FEELIN-systeem te verwerken:

 

De informatie die wij over u ontvangen, wordt alleen gebruikt om u op de door u gewenste manier van de gevraagde informatie te voorzien. Ook als u besluit Gebruiker te worden.

 

Doel van de verwerking: Uitvoering van het door de partijen ondertekende contract.

 • De informatie die u verstrekt wanneer u zich abonneert op onze diensten, stelt ons in staat uw licentie vast te leggen en u te helpen wanneer u de klantenservice belt.

 

We zullen deze gebruiken om u te informeren over updates, nieuwe producten of diensten of om u andere informatie te verstrekken die voor u van belang kan zijn.

Doel van de verwerking: Uitvoering van het door de partijen ondertekende contract.

 • Update informatie

 

We kunnen contact met u opnemen om te controleren of uw informatie nog steeds correct is en, indien nodig, uw producten en profielen bij te werken.

Doel van de verwerking: Uitvoering van het door de partijen ondertekende contract.

 • Informatie verzameld tijdens het downloaden en gebruiken van het FEELIN-systeem

 

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om (i) uw licentierechten voor het product te verifiëren en periodiek te verifiëren voor antipiraterijdoeleinden, (ii) te bepalen of er updates beschikbaar zijn voor uw apparaten voordat we u een updatemelding sturen, en (iii) berichten te ontvangen die u heeft verzocht te ontvangen.

Doel van de verwerking: Uitvoering van het door de partijen ondertekende Contract

 • Om u de beste service te bieden en u te informeren over uw gebruiksmogelijkheden

 

We gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten vast te stellen, te onderhouden en te ondersteunen, evenals voor onze administratie en procesbeheer.

Doel van de verwerking: Uitvoering van het door de partijen ondertekende Contract

 • Om onze producten en diensten te optimaliseren

 

Wij zorgen voor het onderhoud en de verbetering van onze producten en diensten. De analyse van het gebruik ervan levert ons essentiële informatie op. Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor technische en statistische analyses en stellen anonieme rapporten op over de resultaten van deze analyses. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld uw apparatuur om het gebruik van onze producten te optimaliseren. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten beter afstemmen op uw wensen.

Doel van de verwerking: Ons gerechtvaardigd en evenredig belang

 • Om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten.

 

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale aanbiedingen voor te stellen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt bijvoorbeeld een e-mail ontvangen bij een bepaald evenement of wanneer uw contract afloopt. Wij kunnen u ook benaderen als u geen klant meer bij ons bent, tot maximaal 2 jaar na het einde van onze relatie. Uw privacy-instellingen bepalen in hoeverre u dit soort berichten ontvangt en hoe u zich kunt aan- of afmelden.

Doel van de verwerking: Uw toestemming

 • Om fraude en overtredingen te bestrijden

 

Wanneer u gebruiker wordt, vragen wij u om een reeks identificatiegegevens zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen en identiteitsdiefstal kunnen voorkomen. Wij voeren deze controle uit om te voorkomen dat u met ons verplichtingen aangaat die u financieel niet op zich kunt nemen. Ook willen we voorkomen dat onze facturen onbetaald blijven. Daarom kunnen we zoeken naar informatie in interne en externe databases.

 

Doel van de verwerking: Ons gerechtvaardigd en evenredig belang

 • Om onze prestaties te volgen

 

We kunnen uw gegevens en profiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van klantfeedback over onze dienstverlening (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die wij verkrijgen tijdens onze gesprekken met of interventies bij klanten, klantvragen, opname van gesprekken van onze klantenservice (dit wordt gemeld aan het begin van het gesprek).

Doel van de verwerking: Ons gerechtvaardigd en evenredig belang

 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

In veel gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde Persoonsgegevens over u te bewaren en/of te delen met overheidsinstanties. In het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek kan het zijn dat wij bepaalde gegevens in vertrouwen aan de bevoegde autoriteiten moeten verstrekken.

Doel van de verwerking: Wettelijke verplichting.

 • Om studies, tests en statistieken bij te houden, met name voor trendanalyse.

 

We kunnen uw anonieme geaggregeerde gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor interne en externe rapportage over het gebruik van onze diensten. De gegevens die dan worden gebruikt kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. De informatie die we uit deze analyses halen, wordt gebruikt om ons huidige product- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen.

Doel van de verwerking: Ons gerechtvaardigd en evenredig belang

7.3. Geautomatiseerd besluitvormingsproces

FEELIN neemt geen geautomatiseerde besluiten – al dan niet op basis van profilering – die voor jou rechtsgevolgen kunnen hebben of in belangrijke mate voor jou van invloed kunnen zijn, behoudens:

 • als het essentieel is voor het sluiten of uitvoeren van uw contract (bijvoorbeeld het niet naleven van de algemene gebruiksvoorwaarden);

 • als we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

In deze situaties wordt u vooraf geïnformeerd over de uitvoering van de geautomatiseerde beslissing, uw recht om menselijke tussenkomst te vragen en hoe u de beslissing kunt aanvechten.

8.    Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

8.1. Onze technische en organisatorische maatregelen

Wij doen ons uiterste best om uw Persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Voor de bescherming van uw Persoonsgegevens passen wij verschillende technische maatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, verlies of diefstal, waaronder wachtwoordbeveiliging, harddisk-encryptiesoftware, firewall, antivirus, inbraakdetectie en anomaliedetectie en toegangscontrole voor onze medewerkers . In het geval van een datalek met schadelijke gevolgen voor uw Persoonsgegevens, wordt u als Gebruiker persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal werknemers in ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Ze hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover ze deze informatie nodig hebben om hun taken correct uit te voeren.

8.2.  Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op computerservers die worden beheerd door onze onderaannemer Firebase. Specifieke informatie over het privacybeleid van opslaggegevens vindt u hier:

https://firebase.google.com/support/privacy

9.    Op welke rechtsgrondslag verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden verzameld met uw toestemming met betrekking tot de gegevens die u vrijwillig verstrekt door de app te downloaden, gebruik te maken van de diensten van FEELIN door registratie- en contactformulieren in te vullen en door het opnameproces uit te voeren dat alleen kan worden uitgevoerd als u toegang verleent tot de camera en microfoon van uw apparaat.

Waar een dergelijke verwerking niet is gebaseerd op toestemming, is deze vervolgens gebaseerd op de legitieme belangen van FEELIN als professional, inclusief de informatie en monitoring van uw bestanden, beheer en fraudepreventie, het waarborgen van efficiëntie bij het uitvoeren van onze contracten, het leveren van onze diensten en het naleven van onze wettelijke verplichtingen, het identificeren van manieren waarop we de dienstverlening aan onze klanten kunnen verbeteren, en het beschermen van FEELIN commerciële, financiële en economische belangen.

10. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

 

Tenzij anders bepaald, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard zolang als nodig is om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen of voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of zolang we een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van dergelijke gegevens.

 • Beeld en geluid opgenomen

 

De verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van [6 maanden]

 • Demografische gegevens

 

De verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van [6 maanden]

In alle andere gevallen worden uw persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering van de gegevens die wij moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. In dit geval zullen we de verwerking van de gegevens echter beperken, dwz uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw uitwisselingen met de klantenservice worden maximaal 30 dagen bewaard; soms kan de periode langer zijn, met name om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij verplicht uw factureringsgegevens tot 7 jaar te bewaren) of vanwege wettelijke noodzaak om bepaalde gegevens te bewaren (met name uw contract, uw facturen en uw correspondentie met betrekking tot claims op deze gegevens).

Na de geldende bewaartermijnen worden persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

11. Verkopen wij uw gegevens aan derden of geven wij uw gegevens door?

11.1.       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_Gegevensoverdrachten

Over het algemeen verkopen of geven we geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve als er een legitiem belang is voor FEELIN of de betrokken derde partij.

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen vrijgeven als uw belang of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren en u wordt altijd op een transparante manier geïnformeerd (behalve in het geval van wettelijke uitzonderingen). Uw Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan onze technische en IT-partners en onderaannemers, kredietcontrollers, incassobureaus en juridische dienstverleners, evenals aan partners met wie we samenwerken in een specifieke actie.

Zoals reeds vermeld, worden de verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens niet overgedragen aan klanten. Die worden alleen geleverd door statistieken en analyserapporten.

11.2.       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_Internationale verwerking van uw persoonlijke gegevens

Voor zover Persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er door middel van contractuele of andere maatregelen voor dat dergelijke Gegevens een passend beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die het zou genieten in de Europese Unie in overeenstemming met de Europese regelgeving.

12. Hoe bepaalt u welke Persoonsgegevens wij voor commerciële doeleinden mogen gebruiken en hoe?

12.1.       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_Privacy-instellingen

Elke Gebruiker kan bepalen hoe we zijn Persoonsgegevens mogen gebruiken voor commerciële doeleinden door een e-mail te sturen naar [hello@feelin.be]

12.2.       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_Opt-out voor de nieuwsbrief

U wilt geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken, zonder dat u zich hoeft te verantwoorden, tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met onze diensten.

Je kan ook:

 • indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar [info@feel-in.eu]

 • als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen: gebruik de afmeldoptie in de betreffende e-mail. Om de effectiviteit van e-mailcampagnes te vergroten, gebruiken we software om te meten of onze e-mails zijn geopend en op welke links is geklikt.

13. Beveiligingsmaatregelen bij onderaanneming

Wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke moet worden uitgevoerd, maakt FEELIN alleen gebruik van verwerkers die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de vereisten van dit Beleid en de bescherming van uw rechten.

De onderaannemer werft geen andere onderaannemer aan zonder het voorafgaande, schriftelijke, specifieke of algemene, van FEELIN. In het geval van een algemene schriftelijke toestemming, zal de onderaannemer FEELIN op de hoogte brengen van alle geplande wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere onderaannemers, waardoor FEELIN de mogelijkheid krijgt om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.

De verwerking door een verwerker wordt geregeld door een contract of andere ad-hoc rechtshandeling, die de verwerker aan FEELIN bindt, het doel en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het type Persoonsgegevens en de categorieën van personen definieert betrokken, en FEELIN verplichtingen en rechten.

Dit contract of andere rechtshandeling bepaalt in het bijzonder dat de onderaannemer:

(a) Persoonsgegevens alleen verwerkt op basis van door FEELIN gedocumenteerde instructies, inclusief doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie, tenzij dit vereist is op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerker is onderworpen; in dat geval zal de verwerker FEELIN vóór de verwerking op de hoogte brengen van deze wettelijke verplichting, tenzij de betrokken wet dergelijke informatie verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang;

(b) ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid te respecteren of onderworpen zijn aan een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid;

(c) alle nodige maatregelen nemen met betrekking tot de beveiliging van de verwerking;

(d) voldoet aan de voorwaarden genoemd in de voorgaande leden voor het aanwerven van een andere onderaannemer;

(e) houdt rekening met de aard van de verwerking en helpt FEELIN, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, zoveel mogelijk bij het nakomen van zijn verplichting om te voldoen aan verzoeken van de betrokkenen om hun rechten uit te oefenen ;

(f) FEELIN bijstaan bij het waarborgen van de naleving van de vastgelegde verplichtingen, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de gegevensverwerker beschikt;

g) naar keuze van FEELIN' alle Persoonsgegevens verwijdert of deze aan het einde van de verwerkingsdienst teruggeeft aan de verantwoordelijke voor de verwerking en bestaande kopieën vernietigt, tenzij het Unierecht of het recht van de lidstaat het bewaren van de Persoonsgegevens vereist; en,

h) aan FEELIN alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel aan te tonen en om audits, met inbegrip van inspecties, te laten uitvoeren door FEELIN of een andere door haar aangestelde auditor, en om bij te dragen aan dergelijke audits.

Hiertoe zal de onderaannemer FEELIN onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als, naar zijn mening, een instructie een inbreuk vormt op dit Beleid of andere bepalingen van het Unierecht of het recht van de lidstaten met betrekking tot gegevensbescherming.

Wanneer een FEELIN-verwerker een andere verwerker aanwerft om namens FEELIN specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren, worden dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen als die verbonden aan het contract of een andere rechtshandeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, bij contract of door een andere rechtshandeling krachtens het recht van de Unie of het recht van een lidstaat, met name wat betreft het bieden van voldoende waarborgen voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van dit beleid.

Wanneer deze andere onderaannemer zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de oorspronkelijke onderaannemer volledig aansprakelijk.

14. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

14.1.       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_Overzicht van uw privacyrechten

In het volgende gedeelte worden uw rechten uitgelegd. De verschillende rechten zijn niet absoluut en elk is onderhevig aan bepaalde uitzonderingen of kwalificaties. We zullen uw verzoek alleen inwilligen voor zover uit onze beoordeling van uw verzoek volgt dat we dit mogen en verplicht zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Niets in dit privacybeleid is bedoeld om u rechten te geven die verder gaan dan of in aanvulling op uw rechten als betrokkene onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Het recht om geïnformeerd te worden

 • Het recht van toegang

 • Het recht op rectificatie

 • Het recht op gegevenswissing

 • Het recht om de verwerking te beperken

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • Het recht om bezwaar te maken

14.2.       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_Uitoefening van uw rechten

 • Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

 

U kunt ons een e-mail sturen naar het volgende adres [hello@feelin.be].

Om uw recht op toegang uit te oefenen en elke onrechtmatige publicatie van uw Persoonsgegevens te voorkomen, moeten wij uw identiteit verifiëren. Bij twijfel of onjuistheid zullen wij u eerst om aanvullende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).

 • Zijn er kosten?

 

U kunt uw recht op vertrouwelijkheid kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of overdreven is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In dat geval hebben wij het recht en de keuze om – in overeenstemming met de privacywetgeving – (i) u een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en de kosten van het ondernemen van de gevraagde actie), of (ii) om te weigeren aan uw verzoek te voldoen.

 • In welk formaat ontvang ik een reactie?

 

Als u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verzonden, tenzij uw verzoek anders aangeeft. We geven je in ieder geval een beknopt, transparant, begrijpelijk en laagdrempelig antwoord.

 • Wanneer krijg ik antwoord?

 

We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. In geval van verlenging van de termijn zullen wij u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

 • Wat kan ik doen als FEELIN niet op mijn verzoek reageert?

 

Wij zullen u in ons antwoord altijd informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder en in beroep te gaan bij de rechter.

15. Stel FEELIN-vragen

Voor meer informatie over dit Privacybeleid of voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u FEELIN contacteren via [hello@feelin.be]

16. Blijf op de hoogte van aanpassingen

FEELIN kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten van FEELIN. Wij nodigen u daarom uit om altijd de laatste versie van dit Beleid te raadplegen. Vanzelfsprekend informeren wij u vooraf via onze website www.feelin.be of andere actuele communicatiekanalen over eventuele inhoudelijke wijzigingen en vragen wij, indien wettelijk vereist, vooraf uw toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

17. Toezichthoudende autoriteit

Voor klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens door FEELIN kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ / www.autoriteprotectiondonnees.be.

bottom of page