top of page

Algemene voorwaarden

GEDRAGSANALYSE STUDIE

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U ENIG GEBRUIK MAAKT. DOOR DEZE TOEPASSING TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE MEERDERE LEEFTIJD HEBT BEREIKT EN DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN AANVAARD. U KUNT DEZE TOEPASSING NIET GEBRUIKEN ALS U DEZE NIET ACCEPTEERT.

TERWIJL

FEELIN SA, met maatschappelijke zetel te Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain La Neuve, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer [0741.810.963] (hierna “FEELIN”), voert onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden uit op een technologie waarvan het hoofddoel is het vastleggen en analyseren van de gedragsreacties van de gebruiker (kijkpositie, glimlach, enz.) bij het bekijken van vooraf gedefinieerde video-inhoud, met behulp van de camera aan de voorkant van de telefoon.

FEELIN wil onderzoeken uitvoeren naar de emotionele en gedragsreacties van het publiek op video-inhoud en is van plan tests uit te voeren waaraan u (hierna de "Deelnemer") akkoord gaat om deel te nemen volgens de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

De deelnemer heeft kennis genomen van het doel van de uit te voeren onderzoeken en heeft zich medisch geschikt verklaard om deel te nemen.

WAAROP HET WERD AKKOORD

 1. Betrokkenheid van de deelnemer

  1. De Deelnemer verklaart vrijwillig deel te nemen aan het door FEELIN uitgevoerde onderzoek, geen medische contra-indicaties te hebben en verbindt zich ertoe op een nuttige manier mee te werken.

  2. De Deelnemer is verplicht zich te registreren en diverse gegevens te verstrekken die nodig zijn om enerzijds de testen uit te voeren en anderzijds om FEELIN in contact te brengen met de Deelnemer.

  3. De Deelnemer moet één of meerdere video's bekijken met een duur variërend tussen +/- 30 seconden en 3 minuten. Tijdens deze videovertoningen wordt het gezicht van de deelnemer geobserveerd en vastgelegd om zijn of haar gezichts- en pupilreacties te onderzoeken.

  4. De video-inhoud kan van elke soort zijn en voldoen aan alle geldende wettelijke bepalingen. Ze zijn uiteraard niet bedoeld om de Deelnemers te beledigen. Desalniettemin, aangezien de perceptie van de inhoud van een video subjectief is en van persoon tot persoon verschilt, staat FEELIN ter beschikking van de Deelnemer om eventuele opmerkingen hierover te horen.

  5. FEELIN behoudt zich het recht voor om om eigen redenen, die verband kunnen houden met het doel en de doelstellingen van het uitgevoerde onderzoek en/of met eventuele perceptieproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van eerdere uitwisselingen met de deelnemer, de registratie en deelname te weigeren van de Deelnemer aan een of meer testsessies.

  6. De deelnemer verklaart dat hij geen ander account heeft geregistreerd op de FEELIN-applicatie. Iedereen kan maar één uniek account aanmaken voor zijn/haar persoon. In geval van verlies van inloggegevens, moet de deelnemer contact opnemen met de FEELIN-vertegenwoordigers om toegang tot zijn account te verkrijgen.

  7. Om de tests conform de voorschriften uit te voeren, moet de Deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

   1. Hij moet zich op een normale en gebruikelijke manier gedragen en geen uitdrukkingen of reacties veinzen;

   2. Hij moet zijn gezicht onbedekt hebben en zich in een voldoende verlichte omgeving bevinden;

   3. Hij moet toegang en autorisaties verlenen tot de camera en de microfoon van zijn toestel;

   4. Hij moet voldoen aan alle omgevingsvoorwaarden (helderheid, geen geluid, zithouding) en systeemkalibratie die enkele minuten kan duren;

1.8. Als de opname van een test niet voldoet aan het minimale kwaliteitsniveau, behoudt FEELIN zich het recht voor om de gebruiker op de hoogte te stellen en het account op te schorten als zou blijken dat het kwaliteitsverlies het gevolg zou zijn van vrijwillig en bedrieglijk gedrag. Misleidend gedrag, inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • Stop gedurende een aanzienlijke tijd met het bekijken van de video tijdens de opnamesessie

 • Verberg vrijwillig de frontale camera

 

Het niet naleven van een van de bovenstaande voorwaarden zal resulteren in een schending van de huidige voorwaarden en zal resulteren in de beëindiging van de diensten en de deactivering van het account van de Gebruiker zonder enig recht op schadevergoeding.

2. Geïnformeerde toestemming

De Deelnemer erkent en verklaart dat hij of zij volledig op de hoogte is van het testproces en de mogelijkheid heeft gehad om eventuele vragen die bij hem of haar opkwamen per e-mail voor te leggen aan [hello@feelin.be] en dat hij of zij heeft hier een bevredigend antwoord op gekregen.

3. Verantwoordelijkheid

FEELIN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deelname aan de tests, ook niet voor wat betreft de beleving van de Deelnemer.

4. Toekenning van beeldrechten

Aangezien de onderzoeken betrekking hebben op de interpretatie van gezichtsgedrag en percepties van individuen met betrekking tot visuele inhoud, verleent de deelnemer FEELIN het recht om zijn of haar afbeelding zonder voorbehoud op te slaan en te verwerken, met als enig doel deze bewerkingen uit te voeren, zonder enige tijdslimiet en zonder andere overwegingen of voorwaarden dan die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Het is wel te verstaan dat de openbare verspreiding van de verzamelde gegevens, afbeeldingen en representaties, in welke vorm dan ook, van de Deelnemer nooit zal plaatsvinden, om welke reden dan ook.

5. Vertrouwelijkheidsverplichting

 • FEELIN verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle gegevens die van de Deelnemer worden verzameld en zal daartoe alle nuttige en noodzakelijke maatregelen nemen.

 • De Deelnemer verbindt zich ertoe aan geen enkele derde partij de informatie en gegevens waarvan hij kennis krijgt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, mee te delen, in het bijzonder, zonder dat deze lijst limitatief is, technische, commerciële of economische informatie en gegevens, bedrijfs- en fabricagegeheimen, enz., in welke vorm dan ook (kennis, ervaring, knowhow, methode, gereedschapsontwerp, proces, prototype, specifiek onderdeel, software, enz.), schriftelijk, mondeling, visueel of door enige andere middelen in het kader van de onderzoeken.

 

De gegevens worden niet als vertrouwelijk beschouwd in de zin van deze Overeenkomst:

 • die zich op het moment van verzending in het publieke domein bevinden, of vervolgens buiten de schuld van Deelnemer aan het publiek bekend worden gemaakt;

 • die vóór verzending door FEELIN door de Deelnemer zijn ontdekt;

 • die door de Deelnemer op legitieme wijze zijn verkregen uit andere bronnen dan FEELIN of zijn afgevaardigden;

 • worden bekendgemaakt door de Deelnemer met schriftelijke toestemming van FEELIN.

 • De deelnemer verbindt zich ertoe de inhoud van de video's die in de FEELIN-applicatie worden bekeken, aan geen enkele derde partij bekend te maken. De inhoud van deze video's blijft eigendom van FEELIN en haar klanten. De reproductie, openbaarmaking, verspreiding op welke manier dan ook, van de video-inhoud die wordt aangeboden in de FEELIN-applicatie zal onderhevig zijn aan juridische procedures, volgens de voorschriften van de bescherming van intellectuele eigendom of beeldrechten.

 

6. Privacybeleid

FEELIN maakt zich zorgen over de privacy van de Deelnemer en verklaart dit onderzoek te doen in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

De deelnemer erkent een exemplaar van het privacybeleid voor dit onderzoek te hebben ontvangen.

7. Intellectuele en industriële eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, van welke aard dan ook, die tijdens de sessies worden gebruikt, blijven volledig eigendom van FEELIN.

8. Verantwoordelijkheid van FEELIN

8.1. FEELIN kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

 • moeilijkheden bij de werking van de applicatie of onderbreking van haar diensten buiten haar controle;

 • tijdelijke onderbrekingen van de applicatie die nodig zijn voor hun evolutie, onderhoud of update;

 • storingen of storingen van het internetnetwerk bij de verzending van gegevens, berichten of documenten;

 • extra kosten die de deelnemer aan zijn internetprovider verschuldigd is indien hij tijdens het gebruik van de applicatie extra gegevens gebruikt.

8.2. FEELIN levert redelijke inspanningen om nauwkeurige informatie te verstrekken, die zonder kennisgeving of kennisgeving kan worden gewijzigd en bijgewerkt. FEELIN, evenals enige andere partij vermeld op de Applicatie, draagt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storingen van de Applicatie en/of met betrekking tot de juiste, redelijke, up-to-date -datum en volledigheid van de inhoud van de Applicatie en de daarin opgenomen pagina's.

FEELIN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade in de ruimste zin, die zou voortvloeien uit of verband houdt met het gebruik van de applicatie.

9. Beëindiging van de dienst

9.1. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Service door uw Account te sluiten of door te stoppen met het gebruik van de Service.

9.2. FEELIN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle of een deel van de Service onmiddellijk te beëindigen of op te schorten zonder enige kennisgeving aan u, indien: a) u deze Voorwaarden schendt of dreigt te schenden; b) verzoek van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties, c) stopzetting of materiële wijziging van de Service, e) langere perioden van inactiviteit, f) betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten. Verder stemt u ermee in dat alle beëindigingen, beperkingen van toegang en opschortingen wegens dringende reden naar eigen goeddunken van FEELIN zullen worden gemaakt en dat FEELIN niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw account.

Beëindiging van uw account omvat een of alle van de volgende zaken: a) verwijdering van toegang tot alle of een deel van de Service, b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie en bestanden die aan uw account zijn gekoppeld, c) verwijdering van kredieten of betalingen die die je misschien hebt verdiend met de diensten van FEELIN.

 • Diversen

 • Gedeeltelijke nietigheid

 

Als een clausule of bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden vanwege de toepassing van een wet of regel die door een rechtbank is uitgevaardigd, worden de algemene voorwaarden niet als ongeldig beschouwd.

In dat geval zullen de algemene voorwaarden zo worden uitgelegd dat ze de toepassing van deze clausule of bepaling beperken tot de maatregelen die nodig zijn om de algemene voorwaarden geldig en toepasselijk te maken, of voor zover de bevoegde rechter oordeelt dat een dergelijke beperking niet kan worden uitgevoerd, zal dit contract worden geïnterpreteerd en uitgevoerd alsof deze onwettige en niet-toepasbare clausule nooit in het contract was opgenomen.

 • Geen vrijstelling

Het feit dat een Partij geen nakoming heeft geëist of heeft nagelaten te voldoen aan enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, betekent niet dat die Partij afstand heeft gedaan van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden.

Bovendien zal deze gebeurtenis de gehele of gedeeltelijke geldigheid van de Algemene Voorwaarden niet aantasten en geen afbreuk doen aan de uitoefening van het recht van de Partij om passende maatregelen te nemen.

 • Overleving

In geval van beëindiging of opzegging van de Algemene Voorwaarden, blijven alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien en die naar hun aard van kracht moeten blijven na het einde van het contract, van kracht en blijven deze beëindiging of opzegging ook van kracht.

 • Volledige overeenkomst

De Partijen zijn van mening dat onderhavige algemene voorwaarden geacht worden al hun verbintenissen, rechten en verplichtingen uit hoofde van de beoogde operaties te bevatten.

 • Wijziging

Geen enkele toevoeging of wijziging van dit contract is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd.

 • Toepasselijk recht:

De ondertekening, geldigheid, uitleg en uitvoering van dit contract zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

 • Geschillenbeslechting

 Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van dit contract dat niet in der minne kan worden geregeld tussen de partijen, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

bottom of page